Proceso selectivo: socorristas acuáticos 2024

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a cconfección dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal laboral temporal de postos de quince socorristas acuáticos en espazos naturais. 

O sistema de acceso será mediante oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal para a mellora da ocupabilidade e da inserción laboral.

Bases da convocatoria dispoñibles AQUI

Publicada a relación inicial de persoas admitidas e excluídas (19/06/2024), que se pode consultar aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (24/06/2024), que se pode consultar aqui

Publicadas as puntuacións provisionais do proceso selectivo (25/06/2024), que se poden consultar aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de bolsa de contratación (27/06/2024), que se pode consultar aqui

 

 

Prazo de presentación de solicitudes 

Inscrición na oficina de emprego (SEPE). 

 

Requisitos das persoas candidatas 

- Pertencer a calquera dos Estados asinantes do Tratado da Unión Europea e o Acordo sobre o Espazo Económico Europeo.

- Os estranxeiros que non pertenzan a algún dos Estados asinantes deberán ter permiso de traballo cunha duración mínima de 12 meses. 

- Ter cumpridos os 18 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non estar afectado por causas de incompatibilidade. 

- Non ter sido suspendido mediante expediente disciplinario de ningunha Administración pública nin atoparse en inhabilitación absoluta. 

- Estar en posesión de, como mínimo, o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

- Estar inscrito no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos da Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Ser desempregado inscrito no Servizo Público de Emprego de Galicia. 

Proceso selectivo: peón forestal (APROL 2024)

O Concello de Boiro realiza un proceso selectivo para a contratación dun peón forestal para a realización do servizo de prevención de incendios forestais nas faixas secundarias dos núcleos rurais do concello de Boiro. 

O contrato de traballo formalizarase baixo a modalidade contractual laboral temporal para a mellora da ocupabilidade e da inserción laboral e durante 9 meses. 

A convocatoria do proceso selectivo farase a través do Servizo Público de Emprego de Galicia para persoas demandantes non ocupadas. Consulta as bases AQUI

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (15/05/2024), que se pode consultar aqui

Publicados os resultados provisionais (21/05/2024), que se poden consultar aqui

Prazo de presentación de alegacións ata o venres 24/05/2024

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Ter cumpridos os 18 anos e non exceder a idade maxima de xubilación forzosa. 

- Posuír as capacidade e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das funcións. 

- Ser persoa desempregada e inscrita no Servizo Público de Emprego de Galicia (SEPE) como demandante. 

- Non ter sido contratada por período superior ou igual a nove meses con cargo ás axudas concedidas no ano 2023.

Proceso selectivo: monitores/as de activiades de tempo libre 2024

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de monitores/as de actividades de tempo libre. 

O sistema de acceso será mediante concurso- oposición libre. 

A categoría profesional será a de subgrupo C2 e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal que se considere axeitada para o caso de substitucións e ausencias ou reforzos. 

O BOP núm. 82 do 26 de abril de 2024 publica as bases da convocatoria, que se poden descargar AQUI.

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, que se pode consultar aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e convocatoria de exame (03/06/2024), que se pode consultar aqui

Corrección de erros na relación de persoas admitidas (04/06/2024), que se pode consultar aqui.

Publicados os resultados provisionais dos exercicios da oposición (19/06/2024), que se pode consultar aqui

Corrección de erros e puntuacións provisonais (19/06/2024), que se poden consultar aqui

Publicados os resultados provisionais da fase de oposición (19/06/2024), que se poden consultar aqui

Publicada a resolución de alegacións e proposta de bolsa de emprego (28/06/2024), que se pode consultar aqui

 

 

Prazo e presentación de solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 

A documentación deberá presentarse no Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro. 

Requisitos das persoas canidatas 

As persoas aspirantes deberán cumprir unha serie de requisitos establecidos no texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público: 

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 18 anos e non exceder a idade máxima de xubilación. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do posto de ningunha administración pública. 

Ademais, deberán cumprir unha serie de requisitos específicos como estar en posesión do título de graduado en educación secundaria obrigatoria e ter a consideración de profesionais da educación no tempo libre na modalidade de monitor/a: 

- Titulo de monitor ou monitora de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil.

- Certificado de profesionalidade de dinamización de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil. 

- Título do sistema educativo que inclúa de forma completa a cualificación profesional de dinamización de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil. 

Funcións do posto 

- Detectar as necesidades de intervención no tempo libre dun grupo reducido de persoas. 

- Animar, dinamizar e facilitar o desenvolvemento dun grupo de persoas. 

- Deseñar, dirixir e executar un taller. 

- Localizar recursos para o desenvolvemento de actividades. 

- Participar nun proxecto de animación xeral, responsabilizándose das tarefas específicas que lle sexan encomendadas. 

Proceso selectivo: técnico superior en xestión forestal (Aprol 2024)

O Concello de Boiro realiza un proceso selectivo para a contratación dun técnico superior en xestión forestal para a realización do servizo de prevención de incendios forestais nas faixas secundarias dos núcleos rurais do concello de Boiro. 

O contrato de traballo formalizarase baixo a modalidade contractual laboral temporal para a mellora da ocupabilidade e da inserción laboral e durante 9 meses. 

A convocatoria do proceso selectivo farase a través do Servizo Público de Emprego de Galicia para persoas demandantes non ocupadas. Consulta as bases AQUI

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (15/05/2024), que se pode consultar aqui

Publicados os resultados provisionais (21/05/2024), que se poden consultar aqui

Prazo de presentación de alegacións ata o venres 24/05/2024

 

Requisitos das persoas candidatas

- Pertencer a calquera dos estado asinantes do Tratado da Unión Europea. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a de xubilación forzosa por idade. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do traballo. 

- Non estar afectado por motivos de incompatibilidade. 

- Acreditar estar en posesión da titulación de Técnico Superior en Xestión Forestal ou equivalente. 

- Ser persoa desempregada inscrita no Servizo Público de Emprego (SEPE) como demandante. 

- Non ter sido contratada por un período igual ou superior a nove meses con cargo ás axudas concedidas no ano 2023.

Proceso selectivo: peóns de servizos varios

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de peóns de servizos varios que formarán parte dos servizos de limpeza de praias, limpeza viaria, albanelaría... 

O sistema de acceso será mediante oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal que se considere axeitada. 

O BOP núm. 78 do 22 de abril de 2024 publica as bases da convocatoria que se poden descargar AQUI

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (10/05/2024), que se pode consultar aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas (22/05/2024), que se pode consultar aqui

Publicada a corrección da listaxe definitiva de admitidos (28/05/2024), que se pode consultar aqui

Publicados os resultados provisionais do primeiro exercicio (29/08/2024), que se pode consultar aqui

Publicados os resultados definitivos do primeiro exercicio (04/06/2024), que se pode consultar aqui

Publicados os resultados provisionais do segundo exercicio e proposta contratación (10/06/2024), que se poden consultar aqui

Publicados os resultados definitivos do segundo exercicio e proposta de bolsa de emprego (13/06/2024), que se pode consultar aqui

 

Prazo e presentación de solicitudes 

O prazo para a presentación de solicitudes é de dez días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación da convocatoria. 

A solicitude debe presentarse no Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro. 

 

Requisitos das persoas aspirantes 

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade máxima para a xubilación. 

- Posuír a capacidade funcional para o desempeño das funcións propias do posto. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario. 

- Estar en posesión do título do certificado de escolaridade, estudos primarios ou, como mínimo, 2º da ESO ou equivalente. 

 

 

|