Oficina Consumo

Índice do artigo

Quenes son consumidores/as e usuarios/as ?

Son as persoas físicas ou xurídicas que adquiran, utilicen ou disfruten de bens mobles, inmobles e semovientes, medios, productos ou servizos e actividades, calquera que sexa a súa natureza, pública ou privada, individual ou colectiva, de quen produce ou intervén, directa o indirectamente na súa comercialización, sempre que o seu destino final sexa para uso persoal, familiar ou colectivo.

Desta definición dada no art. 2 da Lei 12/1984, 28 de decembro, do Estatuto Galego do Consumidor e Usuario, podemos concluir que son consumidores/as e usuarios/as as persoas que adquiran bens ou servizos para uso persoal.

|