1/2022. Traballador/a social (concurso- oposición)

O BOP núm. 238 do luns 19 de decembro de 2022 publica as bases xerais e específicas da convocatoria para a estabilización de emprego temporal da oferta de emprego público extraordinaria 2022 do Concello de Boiro. 

As bases específicas que rexerán a convocatoria do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de traballador/a social, persoal laboral fixo, poden consultarse aqui. 

Denominación: Traballador/a social

Clasificación: persoal laboral fixo. Subgrupo A2. Xornada completa. 

 

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (20/03/2023) que se pode consutar aqui

 

Solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do estrato do anuncio no Boletín Oficial do Estado. 

O BOE núm. 311 do mércores 28 de decembro de 2022 publica a convocatoria. 

 

Requisitos específicos

Ademais dos establecidos nas bases xerais: 

- Posuír a titulación de Grao en Traballo Social ou Diplomado/a en Traballo Social. 

- Carné de conducir B1. 

- Estar en posesión do nivel de CELGA 4 ou equivalente. 

|