Proceso selectivo: peóns de servizos varios

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe de contratación para a cobertura temporal de peóns de servizos varios. 

O sistema de acceso é de oposición. 

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal necesario en cada caso concreto. 

Anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 118 do venres 25 de xuño de 2021

Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as, publicada o 05/07/2021, que pode consultarse aqui

Relación definitiva de admitidos/as e excluidos/as, publicada o 08/07/2021, que pode consultarse aqui

Resultados provisionais do primeiro exame, publicados o 13/07/2021, que poden consultarse aqui

Resultados definitivos do proceso selectivo, publicados o 15/07/2021, que poden consultarse aqui

 

Presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes é de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP (25/06/2021). 

As solicitudes deben presentarse no rexistro xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica dispoñible na web municipal. 

A documentación a presentar é a seguinte: 

- Instancia de solicitude (ANEXO) 

- DNI

- Titulación 

- Copia do certificado que acredite, como mínimo, CELGA 1 ou equivalente. 

 

Requisitos das persoas aspirantes

- Ter cumpridos os 16 anos.

- Posuír as capacidades físicas e psíquicas.

- Estar en posesión de, como mínimo, 2º da ESO (Educación Secundaria Obrigatoria) ou equivalente. 

- Non estar afectado/a por motivos de incompatibilidades. 

 

|