Proceso selectivo: animador/a sociocultural

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha listaxe para a contratación laboral temporal de animadores/as socioculturais. 

O anuncio e bases da convocatoria publicanse no BOP núm. 76 do luns 26 de abril de 2021

Os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O número máximo de integrantes da lista será de 20 e o sistema de acceso vai ser mediante concurso-oposición libre. 

 

Presentación de solicitudes 

As persoas interesadas deberán presentar as súas instancias, no modelo que se engade como ANEXO e se pode descargar desta páxina, a través da sede electrónica do Concello de Boiro ou no Rexistro Xeral, en horario de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas. 

O prazo de presentación de solicitudes será de CINCO DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP (entre o 27/04/2021 e o 03/05/2021). 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 e non exceder a idade de xubilación. 

- Non padecer enfermidade que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade.

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración. 

- Estar en posesión do título de Técnico Superior en Animación Sociocultural ou equivalente. 

 

 

|