Relación final admitidos e excluidos proceso selectivo Dirección do CIM

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Resultando que por acordo da Xunta de Goberno Local de data de 11/05/2018, aprobáronse as bases que rexen o proceso selectivo para a selección dun/ha funcionario/a interino/a para a execución do programa de carácter laboral temporal: Dirección do CIM do Concello de Boiro 20182020

|