Proceso selectivo selección Director CIM

A Xunta de Goberno Local aprobou na sesión do día 11/05/2018 as bases reguladoras da convocatoria para a selección dun/ha funcionario/a interino/a para a execución do programa de carácter temporal: dirección do CIM do Concello de Boiro 2018-2020 que a continuación se insiren.

|