Proceso selectivo: administrativo/a C1

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de prazas de administrativo do grupo C1. 

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación laboral ou o nomeamento temporal como persoal funcionario. 

O BOP núm. 58 de 21 de marzo de 2024 publica as bases da convocatoria, que se poden consultar AQUI

 

Prazo e presentación de solicitudes 

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro nun prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases.  

 

Requisitos das persoas candidatas 

As persoas aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos establecidos no Estatuto Básico do Empregado Público: 

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder a de xubilación forzosa por idade. 

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas para o desempeño das funcións ou tarefas. 

- Non ter sido despedido mediante expediente discilplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Estar en posesión do título de bacharel ou técnico. 

Proceso selectivo: peón de servizos varios (integración laboral)

O BOP núm. 40 do 26 de febreiro de 2024 publica as bases da convocatoria para a confección dunha bolsa de emprego para a contratación laboral temporal de peóns de servizos varios (programas de integración laboral). 

A contratación vaise levar a cabo mediante unha subvención da Deputación da Coruña para a axuda á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais dos concellos da provincia (PEL- Concellos 2024). 

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e a contratación será de laboral temporal. Consulta as bases AQUI

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (12/03/2024), que se pode consultar aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (20/03/2024), que se pode consultar aqui

Publicadas as puntuacións provisionais (05/04/2024), que se poden consultar aqui

Publicada a corrección da acta (08/04/2024), que se pode consultar aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (13/04/2024), que se poden consultar aqui

 

Prazo e presentación de solicitudes 

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro nun prazo de dez días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases. 

 

Requisitos das persoas aspirantes 

- Ter a nacionaliade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder a de xubilación forzosa por idade. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ninguha administración pública. 

- Estar en posesión de, como mínimo, 2º da ESO ou equivalente. 

- Estar en situación de desemprego. 

 

Proceso selectivo: persoal docente e directivo Obradoiro de Emprego en xestión forestal 2023-2024

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a selección do persoal docente e directivo para o Obradoiro de Emprego medioambiental Torre Goiáns III - Boiro que se vai levar a cabo no curso 2023-2024. 

O BOP núm. 207 do 30 de outubro de 2023 publica as bases da convocatoria, que se poden consultar AQUI

 

1. Director/a

Publicada a relación final de persoas admitidas (09/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración da entrevista (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a proposta de contratación (21/11/2023), que se pode consultar aqui

 

2. Mestre instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes 

Publicada a relación final de persoas admitidas (09/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración da entrevista (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a proposta de contratación (21/11/2023), que se pode consultar aqui

  

3. Mestre repoboacións forestais e tratamentos silvícolas 

Publicada a relación final de persoas admitidas (09/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración da entrevista (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (16/11/2023), que se pode consultar aqui.

Publicada a proposta de contratación (21/11/2023), que se pode consultar aqui.  

 

4. Mestre educación básica 

Publicada a relación inicial de persoas admitidas e exlcluídas (09/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (13/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración da entrevista (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a proposta de contratación (21/11/2023), que se pode consultar aqui.  

 

5. Técnico/a forestal  

Publicada a relación final de persoas admitidas (09/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración da entrevista (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a acta de valoración de méritos (16/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a proposta de contratación (21/11/2023), que se pode consultar aqui.  

 

 

Requisitos xerais 

- Ter a nacionalidade española. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño das funcións propias do posto de traballo. 

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario de ningunha administración pública. 

- Non incorrer en causa de incompatibilidade ou incapacidade. 

 

Requisitos específicos 

  • Director/a 

- Estar en posesión do título universitario de grao. 

- Experiencia mínima de 6 meses en tarefas de dirección. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

  • Mestre/a para a especialidade de instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

- Titulación: 

· Enxeñeiro Agrónomo ou Enxeñeiro de Montes 

· Licenciado en Bioloxía

· Licenciado en Ciencias Ambientais

· Enxeñeiro Técnico Agrícola ou Forestal 

· Técnico Superior en Xestión e organización dos Recursos Naturais e Paisaxisticas 

· Certificado de profesionalidade de nivel 3 da familia profesional de Agraria na área profesional de xardinería. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

- Estar en posesión do certificado profesional de habilitación para a docencia. 

 

  • Mestre/a para a especialidade de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

- Titulación: 

· Licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou o título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes. 

· Diplomado, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou o título de grao correspondente ou outros títulos equivalentes. 

· Técnico Superior da familia profesional Agraria.

· Certificado de profesionalidade de nivel 3 da familia profesional de Forestal da familia profesional Agraria.  

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

- Permiso de conducir B. 

- Estar en posesión do certificado profesional de habilitación para a docencia. 

 

  • Titor/a e mestre/a de educación básica 

- Titulación universitaria de licenciatura ou grao en pedagoxía, psicopedagoxía ou psicoloxía. 

- Experiencia mínima de 6 meses en tarefas de titoría e/ou docencia. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4. 

 

  • Técnico/a forestal 

- Titulación de Ciclo formativo grao medio en aproveitamento e conservación do medio natural. 

- Experiencia profesional mínima de 6 meses. 

- Posuír un título acreditativo do nivel de coñecemento de lingua galega CELGA 4

- Permiso de conducir B. 

 

Prazo e presentación de solicitudes 

As persoas interesadas en formar parte deste proceso deberán presentar as súas instancias (dispoñibles nesta páxina) no Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro, acompañadas da documentación acreditativa de cumprir cos requisitos para o posto.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días naturais, a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases. 

 

Descargas:
Download this file (1.1 Director. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf)1.1 Director. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf
Download this file (1.2. Director. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf)1.2. Director. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf
Download this file (1.3. Director. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf)1.3. Director. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf
Download this file (1.4. Director. Proposta contratación (21-11-2023).pdf)1.4. Director. Proposta contratación (21-11-2023).pdf
Download this file (2.1. Mestre xardíns. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf)2.1. Mestre xardíns. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf
Download this file (2.2. Mestre xardíns. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf)2.2. Mestre xardíns. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf
Download this file (2.3. Mestre xardins. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf)2.3. Mestre xardins. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf
Download this file (2.4. Mestre xardíns. Proposta contratación (21-11-2023).pdf)2.4. Mestre xardíns. Proposta contratación (21-11-2023).pdf
Download this file (3.1. Mestre repoboacións forestais. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf)3.1. Mestre repoboacións forestais. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf
Download this file (3.2. Mestre forestal. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf)3.2. Mestre forestal. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf
Download this file (3.3. Mestre forestal. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf)3.3. Mestre forestal. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf
Download this file (3.4. Mestre forestal. Proposta contratación (21-11-2023).pdf)3.4. Mestre forestal. Proposta contratación (21-11-2023).pdf
Download this file (4.1.  Titor_a. Relación inicial de persoas admitidas e excluidas (09-11-2023).pdf)4.1. Titor_a. Relación inicial de persoas admitidas e excluidas (09-11-2023).pdf
Download this file (4.2. Relación final de admitidas e excluidas - titora obradoiro (13-11-2023).pdf)4.2. Relación final de admitidas e excluidas - titora obradoiro (13-11-2023).pdf
Download this file (4.3. Titor. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf)4.3. Titor. Acta valoración entrevista (16-11-2023).pdf
Download this file (4.4. Titor. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf)4.4. Titor. Acta valoración méritos (16-11-2023).pdf
Download this file (4.5. Titor. Proposta contratación (21-11-2023).pdf)4.5. Titor. Proposta contratación (21-11-2023).pdf
Download this file (5.1. Técnico forestal. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf)5.1. Técnico forestal. Relación final persoas admitidas e excluídas (09-11-2023).pdf
Download this file (5.2. Técnico Xardíns. Avta valoración entrevista (16-11-2023).pdf)5.2. Técnico Xardíns. Avta valoración entrevista (16-11-2023).pdf
Download this file (5.3. Técnico Xardíns. Avta valoración méritos (16-11-2023).pdf)5.3. Técnico Xardíns. Avta valoración méritos (16-11-2023).pdf
Download this file (5.4. Técnico forestal. Proposta contratación (21-11-2023).pdf)5.4. Técnico forestal. Proposta contratación (21-11-2023).pdf
Download this file (BASES. Procesos selectivos persoal docente Obradoiro Emprego 2023-2024.pdf)BASES. Procesos selectivos persoal docente Obradoiro Emprego 2023-2024.pdf
Download this file (instancia director_a.doc)instancia director_a.doc
Download this file (instancia mestre repoboacions.doc)instancia mestre repoboacions.doc
Download this file (instancia mestre xardineria.doc)instancia mestre xardineria.doc
Download this file (instancia tecnico_a forestal.doc)instancia tecnico_a forestal.doc
Download this file (instancia titor_a.doc)instancia titor_a.doc

Proceso selectivo: técnico/a de contratación (funcionario/a de carreira)

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a contratación dun/ha técnico/a de contratación (funcionario/a de carreira) correspondente á subescala técnica superior. 

O sistema de acceso serña mediante concurso-oposición. 

O BOP núm. 235 do 12 de decembro de 2023 publica as bases da convocatoria (dispoñibles AQUI

O BOE núm. 303 do 20 de decembro de 2023 publica a convocatoria do proceso. 

O BOP núm. 18 do 24 de xaneiro de 2024 publica a rectificación no erro das bases. 

O BOP núm. 29 do 8 de febreiro de 2024 publica a relación provisional de persoas admitidas e excluídas. 

O BOP núm. 46 do 5 de marzo de 2024 publica a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas. 

Publicados os resultados provisionais do primeiro exercicio (03/04/2024), que se poden consultar aqui

O prazo de alegacións é de CINCO días hábiles. 

 

Prazo e presentación de solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes é de VINTE DÍAS HÁBILES contados a partir da publicación da convocatoria no BOE. 

As solicitudes para formar parte deste proceso deberán presentarse seguindo o ANEXO I dispoñible nesta páxina mediante o Rexistro Xeral ou sede electrónica do Concello de Boiro. 

 

Requisitos das persoas aspirantes 

As persoas candidatas deberán reunir os seguintes requisitos: 

- Posuír o título universitario oficial de grao ou os seus equivalentes. 

- Posuír a nacionalidade española. 

- Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplonario do servizo de ningunha administración pública. 

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas. 

 

Selección 20 alumnos/as traballadores - Obradoiro de Emprego medioambiental Torre Goiáns III

O Concello de Boiro realiza un proceso selectivo para a selección de 20 alumnos/as traballadores/as para o Obradoiro de Emprego medioambiental Torre Goiáns III - Boiro. 

O contrato de traballo formalizarase para a formación en alternancia para a participación das persoas seleccionadas coas retribucións correspondentes ao salario mínimo interprofesional vixente en cada momento e a parte proporcional das pagas extraordinarias. 

A duración do proxecto será de 12 meses e o horario de luns a venres de 7.30 a 15.30 horas. 

Consulta as bases do proceso AQUI

 

Publicada a relación provisional de persoas admitidas e excluídas (02/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas (07/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicadas as puntuacións provisionais do proceso selectivo (13/11/2023), que se pode consultar aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación (16/11/2023), que se poden consultar aqui.

 

 

 

Prazas convocadas

Convócanse un total de 20 prazas divididas en dúas modalidades: 

- Especialidade de instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes (10 prazas) 

- Especialidade de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas (10 prazas) 

 

Requisitos das persoas aspirantes 

- Ter a nacionalidad española ou doutros estados membros da Unión Europea. 

- Non padecer enfermidade ou defécto físico ou psíquico que impida o desempeño das funcións propias do posto de traballo. 

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario de ningunha administración pública. 

- Non incorrer en causa de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Cumprir algún dos seguintes requisitos: 

· Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. 

· Estar en posesión dun certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo. 

· Estar en posesión dun certificado de profesionalidade nivel 1 da mesma familia e área profesional. 

· Cumprir co requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio. 

· Ter superada a proba de acceso á universidade. 

· Ter as competencias clave necesarias para cursar a formación. 

· Non ter participdo con anterioridade noutro programa ou obradoiro de emprego nos mesmos certificados de profesionalidade. 

 

Procedemento de selección 

Para participar deste proceso selectivo as persoas interesadas deben instribirse na Oficina de Emprego e seleccionar a modalidade 'taller de emprego'. 

- Sistema de selección: oferta tipo T (taller de emprego). 

- Localidade: ámbito do Concello de Boiro. 

- Idade: 18 anos ou máis. 

- Situación laboral: persoas desempregadas

|