Proceso selectivo: axentes de igualdade

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego temporal de axentes de igualdade (subgrupo A2). 

O sistema de acceso será mediante concurso- oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O BOP núm. 118 do 22 de xuño de 2022 publica as bases da convocatoria. 

 

Presentación de solicitudes

As persoas que desexen tomar parte deste proceso deben presentar a documentación requirida nas bases no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou da sede electrónica. 

O prazo de presentación de solicitudes é de DEZ DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP. 

 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a idade de xubilación forzosa. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Estar en posesión dunha das seguintes titulacións universitarias ou equivalentes: grao, licenciatura ou diplomatura en igualdade, socioloxía, psicoloxía, dereito, ciencias políticas e da administración, psicopedagoxía ou pedagoxía, traballo social, educación social ou equivalente da área das ciencias sociais e xurídicas. 

 

 

Proceso selectivo: persoal de museos

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego temporal de persoal técnico para a atención de museos e centros museísticos. 

O sistema de acceso será mediante concurso- oposición libre e os contatos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contactual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O Boletín Oficial da Provincia núm. 115 do venres 17 de xuño de 2022 publica as bases da convocatoria. 

 

Presentación de solicitudes

As persoas interesadas en formar parte deste proceso deben presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou a través da sede electrónica. 

O prazo para a presentación de solicitudes é de CINCO DÍAS HÁBILES a contar dende o día seguinte ao da publicación no BOP. 

Requisitos das persoas candidatas

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder aquela de xubilación forzosa por idade.

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administación pública. 

- Estar en posesión dunha das seguintes titulacións universitarias ou equivalente: Grao, Licenciatura, Diplomatura, master ou posgrao relacionado coa campos da xestión cultural, patrimonio cultural, de museos ou turística. 

 

Proceso selectivo: técnicos/as de Turismo 2022

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego temporal de técnicos/as de Turismo (subgrupo A2). 

O Concello de Boiro recibe da Deputación da Coruña unha subvención para o financiamento do gasto de persoal das oficinas de turismo no 2022 por importe de 18.896,68€. 

O sistema de acceso será mediante concurso- oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual temporal correspondente segundo se necesite no momento de realizar a contratación. 

O BOP núm. 102 do 31 de maio de 2022 publica as bases da convocatoria. 

Publicada a relación inicial de persoas admitidas e excluídas (17/06/2022), que pode consultarse aqui

O prazo de enmenda e reclamacións é de CINCO DÍAS HÁBILES, a contar dende o día seguinte ao da publicación. 

 

Prazo e presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP. 

As solicitudes deben presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 horas, ou na sede electrónica. 

 

Requisitos das persoas candidatas 

- Ter a nacionalidade española ou algunha que permita o acceso ao emprego público 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exercer aquela para a xubilación forzosa

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública 

- Estar en posesión de algunha das seguintes titulacións:

  • Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente 
  • Grao ou diplomatura en Turismo ou equivalente 
  • Doble grao en Ciencias Empresariais e Turismo 
  • Grao ou licenciatura en Historia da Arte
  • Grao ou licenciatura en Humanidades 
  • Grao ou licenciatura en Xeografía e Ordenación do Territorio
  • Grao ou licenciatura en Historia 

Proceso selectivo: animadores/as socioculturais

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego temporal de animadores/as socioculturais. 

O sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre e os nomeamentos realizaranse como funcionario interino. 

O BOP núm. 105 do 3 de xuño publica as bases da convocatoria. 

Publicada a listaxe provisional de admitidos e excluídos (15/06/2022), que pode consultarse aqui

O prazo de presentación de alegacións é de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación destas bases. 

 

Prazo e presentación de solicitudes

Cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación das bases no BOP. 

No Rexistro Xeral do Concello de Boiro, aberto de luns a venres de 9.00 a 13.30 horas, ou na sede electrónica. 

 

Requisitos das persoas candidatas 

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceos ao emprego público. 

- Ter cumpridos os 16 anos e non exceder a de xubilación forzosa. 

- Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade ou incapacidade. 

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. 

- Estar en posesión do título de Técnico Superior en Animación Sociocultural ou equivalente. 

 

 

Proceso selectivo: peón forestal 2022

O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a contratación dun peón forestal en modalidade de persoal laboral temporal, durante 9 meses. 

A Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Emprego e Igualdade concedeu ao Concello de Boiro unha subvención para o fomento de emprego no medio rural por importe de 28.750 euros para a realización do servizo de "Valoración forestal das franxas secundarias de prevención de incendios con frondosas autóctonas na parroquia de Boiro". 

O sistema de acceso será mediante oposición libre e o contrato de traballo formalizarase baixo a modalidade contractual laboral temporal. 

Para participar deste proceso selectivo, as persoas aspirantes deberán inscribirse como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia

Publicada a relación inicial de persoas admitidas e excluidas (06/08/2022), que pode consultarse aqui

Publicada a relación definitiva de persoas admitidas e excluidas (08/06/2022), que pode consultarse aqui

Publicadas as puntuacións provisionais da fase de oposición (09/06/2022), que poden consultarse aqui

Publicadas as puntuacións definitivas e proposta de contratación de peón forestal (13/06/2022), que poden consultase aqui

 

Requisitos das persoas aspirantes 

- Ter a nacionalidade española ou algunha outra que permita o acceso ao emprego público. 

- Non atoparse incurso en causas de incompatibilidade

- Non ser despedido mediante expediente disciplinario

- Ter cumpridos os 16 anos

- Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas para o desempeño das funcións

- Estar en posesión do certificado de escolaridade, estudos primarios ou equivalente 

- Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a nova meses con cargo ás axudas concedidas no ano 2021

 

Presentación de solicitudes

Unha vez mantida a primeira xuntanza coas persoas candidatas, inscritas no Servizo Público de Emprego, as persoas interesadas terán un prazo de cinco días hábiles para presentar as instancias e documentación no Rexistro Xeral do concello de Boiro ou na sede electrónica. 

 

|